-->

Tudert-Nni - Lounis Ait Menguellet 2017

Album: Tudert-nni / 2017


Tudert Nni


Ad k-awiɣ di targit-ik
D afus ad k-ṭfeɣ
Wissen ma ad tɛeqleḍ iman-ik
Mara k-ssiwḍeɣ
Ad k-awiɣ s ayen teǧǧiḍ
Seg wass-n ar ass-a
Ad tezṛeḍ ayen iwumi ur tecfiḍ
Wali-t di tnafa
Ad k-awiɣ ad d-temmektiḍ
Amek tekkreḍ ma teɣliḍ
Ayen truḍ, ayen tedṣiḍ
Ɣas ma tettuḍ-ten
Ayen i k-d-yeggran d ccama
Ad twaliḍ ansi i d-yekka
Mi ara tfehmeḍ ssebba
Ad ṣefḍen, dayen ..

Zemmreɣ ad k-d-awiɣ
Ayen k-ihwan di targit-ik
Ad ak-d-ṣewwṛeɣ ddunit
N wayen iɛeddan
Ad ak-d-smektiɣ
Targit ad k-terr ɣer temẓi-k
Ad ak-d-sekkneɣ ussan-ik
Amek akk ay bdan
Ad ak-d-sekkneɣ asaru
N temẓi-k amek i k-tessru
Attwaliḍ lḥif, zzhu,
I k-id-iṛebban
Ayen tebɣiḍ ad as-tecfuḍ,
Ayen i ɣef tɛemdeḍ, tettuḍ
Mi ara d-takiḍ, ad teḥluḍ
Seg wayen i ak-ɛebban

Zemmreɣ ad ak-d-awiɣ ..

Ad ak-d-sekkneɣ amek i tleḥḥuḍ
Di sseḍḥa n temẓi-k
I udfel, agris, aluḍ
Ijerḥen iḍarren-ik
Ad ak-d-sekkneɣ adrar cfu
I d-ak-sḥefḍen
Ṣṣber d urfad uqeṛṛu
I k-id-yessekren
Teṛwam ɣas ma telluẓem
Ɣas ma teɛyam, tbeddem
Deg-wen, yebda-d usirem
Kečč, tizyiwin-ik
Wali yemma-k di tnafa
Amek i tqubel axxam, lexla
Xas akken si zzman teḥfa
Turǧa-k ar lebɣi-k ..

Zemmreɣ ad ak-d-awiɣ ..

Ad teẓreḍ wissen ma tecfiḍ
Mi d-yewweḍ Uṛumi
Tedleḍ ass-n, ur d-tecqiḍ
Di tlaba n temẓi
Taneggḥelt mi tt-twalaḍ,
Tɛejb-ik, tecbaḥ
Maɛni temẓi tesseɣlaḍ
Ur tefhimeḍ ṣṣaḥ
Lxuf, lbaṭel i d-yebdan
Twalaḍ-ten mi d-ḍran
Ǧǧan-ten-id i wid d-yeggran
Ǧǧan-d later-nsen
Ad ak-d-ssekneɣ yir ussan
Msetbaɛen d yir uḍan
Ad teẓṛeḍ lḥif i ten-yeẓḍan
Kečč tḥedreḍ-asen ..

Zemmreɣ ad k-d-awiɣ
Ayen k-ihwan di targit-ik
Ad ak-d-ṣewwṛeɣ ddunit
N wayen iɛeddan
Ad ak-d-smektiɣ
Targit ad k-terr ɣer temẓi-k
Ad ak-d-sekkneɣ ussan-ik
Amek akk ay bdan
Ad ak-d-sekkneɣ asaru
N temẓi-k amek i k-tessru
Attwaliḍ lḥif, zzhu,
I k-id-iṛebban
Ayen tebɣiḍ ad as-tecfuḍ,
Ayen i ɣef tɛemdeḍ, tettuḍ
Mi ara d-takiḍ, ad teḥluḍ
Seg wayen i ak-ɛebban ..

Zemmreɣ ad ak-d-awiɣ ..

Ad ak-d-awiɣ tteṣwiṛat
Ad k-id-yesmektin
Arac, irgazen, lxalat
Afus, taɣratin
Ad ak-d-sekkneɣ iman-ik
Mi teddiḍ yid-sen
S leɛlam ger ifassen-ik
Kečč d yerfiqen
Ad ak-d-awiɣ targit-nni
N wass mi yeffeɣ Uṛumi
Qlil, win iḥedṛen ur yecfi
I lfeṛḥ n wass-n
Amek ass-aki tenneqlab
Amek alarmi lḥeqq iɣab
Qeṣden i tjaddit ttrad
Wa d ayen nniḍen
Taqṣit nniḍen ..

Zemmreɣ ad ak-d-awiɣ

Lezzayer teǧǧa twaɣit
D tacebḥant teṣbeɣ
Asmi akkenni nenwa ddunit
Teḍṣa-d ar ɣur-neɣ
Arrac ǧǧan ssiraǧ
Ṛɣant tebbwaḍin
Attḥewwisen am yifeṛṛaǧ
Itebɛen tisekkrin
Leɛnaya n udrar tewweḍ
Ur yeǧǧi ḥedd ad t-yerkeḍ
Wa ur izad ɣef wayeḍ
Ḥlan imuḍan
Ad ak-d-sekkneɣ amek i texṛeb
Tidett amek i tt-yenfa lekdeb
Leɛqel, mi yuɣal yesleb
Wa d ayen nniḍen
Taqṣit nniḍen ..

Zemmreɣ ad k-d-awiɣ
Ayen k-ihwan di targit-ik
Ad ak-d-ṣewwṛeɣ ddunit
N wayen iɛeddan
Ad ak-d-smektiɣ
Targit ad k-terr ɣer temẓi-k
Ad ak-d-sekkneɣ ussan-ik
Amek akk ay bdan
Ad ak-d-sekkneɣ asaru
N temẓi-k amek i k-tessru
Attwaliḍ lḥif, zzhu,
I k-id-iṛebban
Ayen tebɣiḍ ad as-tecfuḍ,
Ayen i ɣef tɛemdeḍ, tettuḍ
Mi ara d-takiḍ, ad teḥluḍ
Seg wayen i ak-ɛebban ..

Ad k-awiɣ di targit-ik
Ad d-nẓuṛ tayri
Ass mi akken i d-tedla s ul-ik
Teffɣeḍ-d si temẓi
Ass mi akken i d-as-tehdiḍ
Asefru amenzu
Waqila ass-n ur tezṛiḍ
Ul yebda icennu
Tayri tekcem di ṛṛuḥ-ik
Yal tiɣmeṛt di tudert-ik
Tezdeɣ ula di tili-k
Armi k-tessuḍen
Ass-aki tbeddel ṣṣifa
S twacult akked dderya
Terra-d fell-ak talaba
Si tid icebḥen ..

Zemmreɣ ad k-d-awiɣ ..

Ad k-zzuɣreɣ di tnafa
Ara k-id-yesmektin
Ɣef iɣennayen uzekka
Ssebɛa u settin
Ad tezṛeḍ iman-ik yid-sen
Am kečč i ttargun
Am kečč wwin-d tirga-nsen
Ad tent-id-cnun
Yal wa amek i as-teffeɣ targit
Wa tessru-t, wa tesfarḥ-it
Maɛni, fkan i TeqbaylitZ
Amkan di tafat
Ɣas azekka mačči nsen
Fkan-d seg ul ayen ssnen
Kkren-d widen yumnen yis-sen
Ad aẓen ɣer zzdat ..

Zemmreɣ ad k-d-awiɣ
Ayen k-ihwan di targit-ik
Ad ak-d-ṣewwṛeɣ ddunit
N wayen iɛeddan
Ad ak-d-smektiɣ
Targit ad k-terr ɣer temẓi-k
Ad ak-d-sekkneɣ ussan-ik
Amek akk ay bdan
Ad ak-d-sekkneɣ asaru
N temẓi-k amek i k-tessru
Attwaliḍ lḥif, zzhu,
I k-id-iṛebban
Ayen tebɣiḍ ad as-tecfuḍ,
Ayen i ɣef tɛemdeḍ, tettuḍ
Mi ara d-takiḍ, ad teḥluḍ
Seg wayen i ak-ɛebban ..

Zemmreɣ ad k-d-awiɣ ..

Titre: Tudert Nni
Album: Tudert Nni
Artiste: Ait Menguellet
Année: 2017
Commentaires ()