-->

Tirgin (Braises) - Matoub Lounes 1982


Tirgin 1982

MK Paroles - Titre: Tirgin - Album: Tirgin - Chanteur: Matoub Lounes - Année: 1982

Ad regmaɣ qebl iman-iw
Uqbal ad n-zziɣ ɣur-wen
Ma fferɣ-awen laɛyub-iw
Klaleɣ ad iyi-tkeṛhem
Uqbel ad ḍelqeɣ i iferr-iw

Ad ken-ǧǧeɣ a yat tmurt-iw
Ad wen-menniɣ asirem
Ass-a mi icebbel lmux-iw
Yegla ula s tezmert-iw
Selt-d qebl ad iyi-tfarqem
Mi kfiγ rgmeɣ iman-iw
Γur-wen ad n-zziɣ udem-iw
Ass-a sardeɣ-t s-useɣwen

Γuri mi d-tejbiḍ lḥif
Ad tzedɣeḍ bessif
Ttxil-k acu ay-d-sseba
Ttxil-k acu ay-d-sseba
Teγliḍ-d am lehwa n lexṛif
Sawdeɣ d lewṣif
Deg umureǧ tegr ṣṣura
Deg umureǧ tegr ṣṣura
Susmeɣ neɣ meǧǧedeɣ kifkif


Zzahr-iw d ukrif
Yaṭṭef-it zman di ṣrima
Yaṭṭef-it zman di ṣrima
Yir zhaṛ yir ddunit
Ma d lebɣi-w ucmit
D idammen-iw i d lqut-is
D idammen-iw i d lqut-is
Ayen akken yelhan iḍeqqer-it
Ayen i iẓra iḍuṛṛ-it
Yextarit-id d aṛfiq-is
Yextarit-id d aṛfiq-is
Win f ur testenya ddunit
Ad t-tedhem talwit
Wayeḍ ad s-tɛebbi nṣib-is
Wayeḍ ad s-tɛebbi nṣib-is
Ur fṛizeɣ iṭij d lehwa
Ma d lehna n tmara
Hubaɣ ad d-bderɣ isem-is

Hubaɣ ad d-bderɣ isem-is
Γur-wat ad s-tinim yezha
Ur tyuɣ w ara
Ur ttmennit amkan-is
Ur ttmennit amkan-is
Uliw a iteddu i leḥfa
Yeγreq di tẓegwa
Kul aṭṭan yeddem amur-is
Kul aṭṭan yeddem amur-is

Zgiγ d aḥbib n tmara
Akka i d-iyi-yura
Ur cbiɣ tizyiwin-iw
Ur cbiɣ tizyiwin-iw
Di nnegr ara mmeteɣ azekka
D ur zriɣ ara
Ur ṭṭifeɣ mmi deg irebbi-w
Ekker a yaḍar-iw tura

Ad nbed f tmura
Win iyi-yessnen ad yettu isem-iw
Win iyi-yessnen ad yettu isem-iw

Ad ruḥeɣ ad sbeɛdeɣ
Ayen iyi-cudden ad t-gezmeɣ dayen-i
Ad ruḥeɣ ad inigeɣ

Sabbanyul ad tt-id-furreγ irkelli
"Madrid" ad ḥebseɣ
Tidet ad tt-afeɣ
Ass-a ad ken-id-feḍḥeɣ
Acḥal tenγam s yir tḥerci

Abrid werɛad i t-kfiɣ
Ayen uγur tedduγ lḥiɣ ad t-afeɣ

"La suisse" ur ḥebbeseɣ ma ɛyiɣ
Mačči d adrim i yebbiγ ad t-freɣ
D taɛekkemt i bbiɣ ɣer Lalman i ddiɣ
I wakkan ad waliɣ
Anda nɣan izmawan-nneɣ

Bbin tamurt ar wesfel
I wakan ur ẓẓaṛṛen medden i ɣ-yuɣen

Dhen-as i tmurt ddel
Widak nnera d imɛelmen ad ɣ-tetten
Acimi newḥel
Nekkni s leqbayel
Axaṭar nedɣel
S tismin i nneq irgazan

Yettɣiḍ win umu gzemn awal

Xas inuda ad icetki i wumi
Ass-a yeddu d ṛas lmal
Aglim uxeddam yezwi seg uɛebbi
Ṭuqten lɛuqqal
Yeččuren d awal
Tezla d uqlaqal
Mi ɣ-yudi ad ɣ-yeṭṭef uparti

Iya-d a flan ha-t-a umekkan
Ayen tmannaḍ tessarmeḍ ad t-tawḍeḍ

D nekkni i k-igan laḥsan
Ur ttak awal ad tqebleḍ ad tjehleḍ
Leqbayel akka i gan
Gar-asen i ttmeččan
Win umu fkan amkan
Mi iwala gma-s ad t-yerkeḍ

Ulac ticraḍ zeddigenUr d-nefka ara idamman
Neɣ tejra ur ihuz waḍu

Tayuga n yezgaren
S ccuka ma-tḥeṛseḍ-ten
Yibbas ad ṛṛzen azaglu
Ma d wid i itetten
Deg uksum-nsen
Xas nekfa ad d-yegri yiwen
Ad sen-yecfu

Anwa amsedrar yestaɛfan
Ur ḥuzan ara izilan

Neɣ axxam yugad lhemm
Ur d-yeqqim uɛqub yeṣfan
Umi gan yemdanen ccan

Ur nufi afus yettwalqem
Lefrissa yellan
Itekka af umkan
Ad ɣ-d-yettɣenni qassaman
I wakken ad t-namen

Mačči d nnek kan ad d-yinin
Mačči d nnek ad ken-yawin
Anda akken yettqeggil yiffis
Mazal cfant tzemrin
Mazal jujma n tudrin
Γef win yefran iman-is
D tidet ad d-yinin
Ad wen-tefk limin
Idrimen idammen n tudrin
Ha-ten-an di lbankat n Sswis

Yiwan yeqqar nekk d zzaɛim
F tmaziɣt ad fkeɣ idim
Yettmeslay s tfenṭazit
Xuḍi ma ara d-yeɣli lɣim
Ad t-tafeḍ yeffer yeqqim
Yettraǧu ad tt-beɛd twaɣit
Flan s Ṣuṣyalizm
Iɛabba adrim
Argaz ibbuṭi neɣ iqqim
Yeqqen ctacta tacacit
Ah ya Si Lḥusin
Tfehmeḍ nekk d abhim
Reḍl iyi-d kra n twiztin
Ad d-aɣeɣ targit
.
Commentaires ()